ระบบกรอกข้อมูลรายงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
งานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ลำดับ โรงเรียน รายงานตามวิธีดำเนินการ จำนวนโครงการ
32 โรงเรียนวังข่าพัฒนา - วิธีตกลงราคา
( 0)
- วิธีสอบราคา (0)
- วิธีประกวดราคา (0)
- วิธีพิเศษ (0)
- วิธีกรณีพิเศษ (0)
กรอกข้อมูล | กลับหน้าหลัก
จัดทำโดย..ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
โทรศัพท์ 044-713465 ต่อ 107 E-mail : ict@secondary33.go.th