ระบบกรอกข้อมูลรายงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
งานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ลำดับ โรงเรียน กรอกแบบรายงาน สถานะ
1 โรงเรียนสุรวิทยาคาร กรอกแบบรายงาน รายงาน
2 โรงเรียนสิรินธร กรอกแบบรายงาน รายงาน
3 โรงเรียนสวายวิทยาคาร กรอกแบบรายงาน รายงาน
4 โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา กรอกแบบรายงาน รายงาน
5 โรงเรียนนาดีวิทยา กรอกแบบรายงาน รายงาน
6 โรงเรียนศรีไผทสมันต์ กรอกแบบรายงาน รายงาน
7 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรอกแบบรายงาน รายงาน
8 โรงเรียนสุรินทร์ภักดี กรอกแบบรายงาน รายงาน
9 โรงเรียนพญารามวิทยา กรอกแบบรายงาน รายงาน
10 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล กรอกแบบรายงาน รายงาน
11 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา กรอกแบบรายงาน รายงาน
12 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม กรอกแบบรายงาน รายงาน
13 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน กรอกแบบรายงาน รายงาน
14 โรงเรียนมหิธรวิทยา กรอกแบบรายงาน รายงาน
15 โรงเรียนนาบัววิทยา กรอกแบบรายงาน รายงาน
16 โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ กรอกแบบรายงาน รายงาน
17 โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม กรอกแบบรายงาน รายงาน
18 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา กรอกแบบรายงาน รายงาน
19 โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร กรอกแบบรายงาน รายงาน
20 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ กรอกแบบรายงาน รายงาน
21 โรงเรียนเมืองลีงวิทยา กรอกแบบรายงาน รายงาน
22 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม กรอกแบบรายงาน รายงาน
23 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา กรอกแบบรายงาน รายงาน
24 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย กรอกแบบรายงาน รายงาน
25 โรงเรียนแตลศิริวิทยา กรอกแบบรายงาน รายงาน
26 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา กรอกแบบรายงาน รายงาน
27 โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ กรอกแบบรายงาน รายงาน
28 โรงเรียนจารย์วิทยาคาร กรอกแบบรายงาน รายงาน
29 โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา กรอกแบบรายงาน รายงาน
30 โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม กรอกแบบรายงาน รายงาน
31 โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา กรอกแบบรายงาน รายงาน
32 โรงเรียนวังข่าพัฒนา กรอกแบบรายงาน รายงาน
33 โรงเรียนยางวิทยาคาร กรอกแบบรายงาน รายงาน
34 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา กรอกแบบรายงาน รายงาน
35 โรงเรียนพนาสนวิทยา กรอกแบบรายงาน รายงาน
36 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม กรอกแบบรายงาน รายงาน
37 โรงเรียนศรีสุขวิทยา กรอกแบบรายงาน รายงาน
38 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา กรอกแบบรายงาน รายงาน
39 โรงเรียนแร่วิทยา กรอกแบบรายงาน รายงาน
40 โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ กรอกแบบรายงาน รายงาน
41 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ กรอกแบบรายงาน รายงาน
42 โรงเรียนเมืองบัววิทยา กรอกแบบรายงาน รายงาน
43 โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร กรอกแบบรายงาน รายงาน
44 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กรอกแบบรายงาน รายงาน
45 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม กรอกแบบรายงาน รายงาน
46 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ กรอกแบบรายงาน รายงาน
47 โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม กรอกแบบรายงาน รายงาน
48 โรงเรียนช้างบุญวิทยา กรอกแบบรายงาน รายงาน
49 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม กรอกแบบรายงาน รายงาน
50 โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม กรอกแบบรายงาน รายงาน
51 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม กรอกแบบรายงาน รายงาน
52 โรงเรียนรัตนบุรี กรอกแบบรายงาน รายงาน
53 โรงเรียนดอนแรดวิทยา กรอกแบบรายงาน รายงาน
54 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ กรอกแบบรายงาน รายงาน
55 โรงเรียนธาตุศรีนคร กรอกแบบรายงาน รายงาน
56 โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา กรอกแบบรายงาน รายงาน
57 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ กรอกแบบรายงาน รายงาน
58 โรงเรียนสนมวิทยาคาร กรอกแบบรายงาน รายงาน
59 โรงเรียนหนองอียอวิทยา กรอกแบบรายงาน รายงาน
60 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา กรอกแบบรายงาน รายงาน
61 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา กรอกแบบรายงาน รายงาน
62 โรงเรียนโนนเทพ กรอกแบบรายงาน รายงาน
63 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ กรอกแบบรายงาน รายงาน
64 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร กรอกแบบรายงาน รายงาน
65 โรงเรียนโคกยางวิทยา กรอกแบบรายงาน รายงาน
66 โรงเรียนตานีวิทยา กรอกแบบรายงาน รายงาน
67 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา กรอกแบบรายงาน รายงาน
68 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร กรอกแบบรายงาน รายงาน
69 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา กรอกแบบรายงาน รายงาน
70 โรงเรียนตาเบาวิทยา กรอกแบบรายงาน รายงาน
71 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา กรอกแบบรายงาน รายงาน
72 โรงเรียนแนงมุดวิทยา กรอกแบบรายงาน รายงาน
73 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา กรอกแบบรายงาน รายงาน
74 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา กรอกแบบรายงาน รายงาน
75 โรงเรียนสังขะ กรอกแบบรายงาน รายงาน
76 โรงเรียนกระเทียมวิทยา กรอกแบบรายงาน รายงาน
77 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรอกแบบรายงาน รายงาน
78 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม กรอกแบบรายงาน รายงาน
79 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 กรอกแบบรายงาน รายงาน
80 โรงเรียนพระแก้ววิทยา กรอกแบบรายงาน รายงาน
81 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา กรอกแบบรายงาน รายงาน
82 โรงเรียนบัวเชดวิทยา กรอกแบบรายงาน รายงาน
83 โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน กรอกแบบรายงาน รายงาน
84 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา กรอกแบบรายงาน รายงาน
85 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย กรอกแบบรายงาน รายงาน
ตรวจสอบการส่งข้อมูล
จัดทำโดย..ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
โทรศัพท์ 044-713465 ต่อ 107 E-mail : ict@secondary33.go.th