แบบฟอร์มรายงานการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
**โรงเรียนธาตุศรีนคร** โดยวิธี วิธีพิเศษ
ประเภทงบดำเนินงาน โครงการ การจัดการ
วิธีพิเศษ ปรับภูมิทัศน์ ตกแต่งอาคารสถานที่ เพื่อเตรียมรับเสด็จ รายงาน แก้ไข ลบ
 
** โดยวิธี
ประเภทงบลงทุน โครงการ การจัดการ
รายงาน แก้ไข ลบ