แบบฟอร์มรายงานการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
**โรงเรียนธาตุศรีนคร** โดยวิธี วิธีตกลงราคา
ประเภทงบดำเนินงาน โครงการ การจัดการ
วิธีตกลงราคา รักการอ่าน รายงาน แก้ไข ลบ
วิธีตกลงราคา พัมนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน รายงาน แก้ไข ลบ
วิธีตกลงราคา ยกระดับผลสัมฟทธิ์ทางการเรียน รายงาน แก้ไข ลบ
วิธีตกลงราคา ซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนมัธยมศึกษา มอก. รายงาน แก้ไข ลบ
 
โรงเรียนธาตุศรีนคร** โดยวิธี วิธีตกลงราคา
ประเภทงบลงทุน โครงการ การจัดการ
วิธีตกลงราคา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ108ล รายงาน แก้ไข ลบ
วิธีตกลงราคา ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู รายงาน แก้ไข ลบ