แบบฟอร์มรายงานการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
**** โดยวิธี
ประเภทงบดำเนินงาน โครงการ การจัดการ
รายงาน แก้ไข ลบ
 
** โดยวิธี
ประเภทงบลงทุน โครงการ การจัดการ
รายงาน แก้ไข ลบ