แบบฟอร์มรายงานการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
**** โดยวิธี
ประเภทงบดำเนินงาน โครงการ การจัดการ
รายงาน แก้ไข ลบ
 
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์** โดยวิธี วิธีตกลงราคา
ประเภทงบลงทุน โครงการ การจัดการ
วิธีตกลงราคา ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู รายงาน แก้ไข ลบ