แบบฟอร์มแจ้งรายงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
  เลือกงบประมาณ **(จำเป็นต้องกรอก)
โรงเรียน โรงเรียนศรีสุขวิทยา
รายการโครงการ(ชื่อ) **(จำเป็นต้องกรอก)
จำนวนงบประมาณ ** บาท (จำเป็นต้องกรอก)
  วิธีการทำดำเนินการ(เลือกให้เพียงวิธีการเดียวต่อ 1 โครงการ)
 
  • วิธีตกลงราคา
  • วิธีสอบราคา
  • วิธีประกวดราคา
  • วิธีพิเศษ
  • กรณีพิเศษ
ขั้นตอนการดำเนินงานวิธีตกลงราคา
-เลือกวิธีการ-

<---อย่าลืมต๊กตรงนี้ด้วยสำคัญมาก ไม่เช่น จะบันทึกไม่ได้

ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย
เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อ/สั่ง จำนวนเงินที่ทำสัญญา บาท วันที่ลงนามในสัญญา
เลขโครงการ เลขที่คุมสัญญาใน    
   
   
   
ขั้นตอนการดำเนินงานวิธีสอบราคา
-เลือกวิธีการ-

<---อย่าลืมต๊กตรงนี้ด้วยสำคัญมาก ไม่เช่น จะบันทึกไม่ได้

   
   
ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย
เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อ/สั่ง จำนวนเงินที่ทำสัญญา บาท วันที่ลงนามในสัญญา
เลขโครงการ เลขที่คุมสัญญาใน    
   
 
ขั้นตอนการดำเนินงานวิธีประกวดราคา
-เลือกวิธีการ-

<---อย่าลืมต๊กตรงนี้ด้วยสำคัญมาก ไม่เช่น จะบันทึกไม่ได้

   
   
   
ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย
เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อ/สั่ง จำนวนเงินที่ทำสัญญา บาท วันที่ลงนามในสัญญา
เลขโครงการ เลขที่คุมสัญญาใน    
 
 
ขั้นตอนการดำเนินงานวิธีพิเศษ
-เลือกวิธีการ-

<---อย่าลืมต๊กตรงนี้ด้วยสำคัญมาก ไม่เช่น จะบันทึกไม่ได้

   
   
ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย
เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อ/สั่ง จำนวนเงินที่ทำสัญญา บาท วันที่ลงนามในสัญญา
เลขโครงการ เลขที่คุมสัญญาใน    
   
 
ขั้นตอนการดำเนินงานวิธีกรณีพิเศษ
-เลือกวิธีการ-

<---อย่าลืมต๊กตรงนี้ด้วยสำคัญมาก ไม่เช่น จะบันทึกไม่ได้

   
   
ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย
เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อ/สั่ง จำนวนเงินที่ทำสัญญา บาท วันที่ลงนามในสัญญา
เลขโครงการ เลขที่คุมสัญญาใน    
   
 
  อย่า!!ลืมคลิกเลือกวิธีการดำเนินการ(ปุ่มวงกลม) ยอมรับเงื่อนไขทุกอย่างครบแล้ว
หมายเหตุ 1. งบประมาณปี 2560 ทุกโครงการจะต้องดำเนินการลงรายละเอียดในระบบ EGP
2. แบบฟอร์มกรอกนี้ใช้สำหรับ 1 โครงการ ให้บันทึกข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วจึงบันทึกโครงการถัดไป
3. วิธีการดำเนินการและขั้นตอนให้คลิกที่ช่อง สีเหลียม