| ลงข่าวกิจกรรม |
ภาพกิจกรรม
รายละเอียด
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
วันที่ 13-14 สิงหาคม 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้ดำเนินการอบรมปฏิบัติการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน ให้กับครูผู้ดูแลระบบเครือข่ายของโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน และครูผู้ดูแลข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน เพื...
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อต้นแบบ DLIT สำนักงานเขตพื้นที่การสึกษามัธยมศึกษา เขต 33
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยกลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมฯ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา จัดการอบรมพัฒนาสื่อต้นแบบการจัดการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที 5-6 สิงหาคม 2560 โดยมีนายจำลอง...
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบคลาวด์เพื่อการศึกษา Office 365 education
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ร่วมมือกับริษัทไมโครซอฟท์ แห่งประเทศไทย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จัดอบรมปฏิบัติการระบบคลาวด์เพื่อการศึกษาด้วย Office 365 education สำหรับการเรียน...
งานแถลงข่าว PURE LOVE โพลสำรวจความคิดเห็นของเยาวชน
วันที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. นายจำลอง ผู้สมเก่า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ร่วมในงานแถลงข่าว PURE LOVE โพลสสำรวจความคิดเห็นของเยาวชน ทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนินกิจกรรมโครงการเพียวเลิฟ และแถลงข...
สพม.33 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (18 ม.ค. 60)
วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 คณะข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ตามนโยบายของรัฐบาล ณ บริเวณหน้าเสาธง...
 จำนวน  1080  รายการ
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]