| ลงข่าวกิจกรรม |
ภาพกิจกรรม
รายละเอียด
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 32/2561
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 นำโดย นายกฤษ ละมูลมอญ นางปติมา กาญจนากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม /หน่วย ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 32/2...
การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ ปี 2561 (PISA 2018)
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 นายสำเริง บุญโต ผอ.สพม.33 ร่วมกับคณะศึกษานิเทศก์ สพม.33 ได้ตรวจเยี่ยม พบปะ ให้กำลังใจกับนักเรียน โรงเรียนสิรินธร ที่ได้รับการสุ่มสอบประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA 2018) ปี 2561 จำนวน 42 คน ณ ห้องพักเตรียมตัว...
โรงเรียนคุณธรรม
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายสำเริง บุญโต ผอ.สพม. ๓๓ เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิด อย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่ง...
ปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และเครือข่ายสถานศึกษา ...
สพม.33 ร่วมแสดงความยินดีและมอบประกาศเกียรติคุณ
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ ที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2561 โรงเรียนรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดย นายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3...
 จำนวน  1334  รายการ
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]