| ลงข่าวกิจกรรม |
ภาพกิจกรรม
รายละเอียด
การอบรมปฏิบัติการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา จัดอบรมการประยุกต์ใช้สื่อ ICT เพื่อการเรียนการสอนแก่ครูในโรงเรียนประชารัฐ จำนวน 90 คน เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560 ณ ห้องป...
อบรมปฏิบัติการพัฒนาข้อสอบและระบบคลังข้อสอบออนไลน์ รุ่นที่1 (คณิตศาสตร์) และรุ่นที่ 2 (วิทยาศาสตร์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ โดยกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (ศูนย์ ICT) ได้ดำเนินการพัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์ เพื่อเป็นการประยุกต์เอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในด้านการวัดผลการศึกษา ให้มี...
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
วันที่ 13-14 สิงหาคม 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้ดำเนินการอบรมปฏิบัติการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน ให้กับครูผู้ดูแลระบบเครือข่ายของโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน และครูผู้ดูแลข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน เพื...
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อต้นแบบ DLIT สำนักงานเขตพื้นที่การสึกษามัธยมศึกษา เขต 33
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยกลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมฯ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา จัดการอบรมพัฒนาสื่อต้นแบบการจัดการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที 5-6 สิงหาคม 2560 โดยมีนายจำลอง...
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบคลาวด์เพื่อการศึกษา Office 365 education
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ร่วมมือกับริษัทไมโครซอฟท์ แห่งประเทศไทย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จัดอบรมปฏิบัติการระบบคลาวด์เพื่อการศึกษาด้วย Office 365 education สำหรับการเรียน...
 จำนวน  1082  รายการ
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]