เข้าสู่ระบบ
User name
Password
 
--เลือกรายการข่าวตามสหวิทยาเขต--

  สหวิทยาเขต1 (สุรวิทยาคาร)
  สหวิทยาเขต2 (สิรินธร)
  สหวิทยาเขต3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์)
  สหวิทยาเขต4 (ศรีสำโรง)
  สหวิทยาเขต5 (ท่าตูม-ชุมพลบุรี)
  สหวิทยาเขต6 (ศรีนครเตา)
  สหวิทยาเขต7 (ปราสาท-เชิงพนม)
  สหวิทยาเขต8 (ศรีนครอัจจะ)

 ลงทะเบียนเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์
 ทำเนียบเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์
การพัฒนาชุดกิจกรรมขีววิทยา โดยใช้การจัดการเรียนรู้เเบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา
การพัฒนาชุดกิจกรรมขีววิทยา โดยใช้การจัดการเรียนรู้เเบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนบัวเชดวิทยา )
โรงเรียนหนองอียอวิทยา ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ STEM ศึกษา ในวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ อาคารยกยอ โรงเรียนหนองอียอวิทยา ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานผสานกับได้รับความรู้จากคณะวิทยากร โรงเรียนกระสังพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
กิจกรรมค่ายวิชาการ STEM ศึกษา ( เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา )
วันที่ 7 มีนาคม 2560 นายนิเวศน์ เนินทอง ประธานคณะกรรมการฯและประธานสหวิทยาเขต 4 ศรีสำโรง พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีบัญญัติ สมชอบ นายจีระพรรณ เพียรมี และนายวิชิตชัย แข่งขัน คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2560 ได้เยี่ยมชมให้กำลังใจและประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลฯ ผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมีคณะครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมต้อนรับในครั้งนี้ด้วย
ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียน ( เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย )
วันที่ 2 มีนาคม 2560 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย จัดกิจกรรมเปิดโลก 1 ชุมนุม 1 ผลิตภัณฑ์ ในการนี้ นายประยุทธ เขียวหวาน ประธานอุตสาหกรรม จังหวัดสุรินทร์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย ได้ร่วมชื่นชมกิจกรรมทั้งหมด 63 ชุมนุม และ 45 โครงงาน ทั้งหมดล้วนแล้วเกิดจากผลงานนักเรียนที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติจริงเชิงประจักษ์
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 1ชุมนุม1ผลิตภัณฑ์ ( เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย )
โรงเรียนศรีไผทสมันต์ จังหวัดสุรินทร์ รับการนิเทศกำกับติดตาม งานตามนโยบาย, งานประกันคุณภาพการศึกษา, ค่านิยม ๑๒ประการจากคณะนิเทศ เขต สพม.๓๓ นำโดย นางตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ และคณะ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนศรีไผทสมันต์ ขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งในข้อเสนอแนะในการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปครับ
รับการนิเทศติดตาม ฯ จาก สพม.33 ( เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์ )
โรงเรียนศรีไผทสมันต์ จังหวัดสุรินทร์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา โดยคุณแม่เยื้อน ห้องแก้ว มารดาคุณกานดา ห้องแก้ว และครอบครัว   ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนศรีไผทสมันต์
กิจกรรมมอบทุนการการศึกษา ( เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์ )
ศิษย์เก่าศรีไผทสมันต์รุ่นสามมอหกทับสาม ปีการศึกษา ๒๕๓๒ พร้อมครอบครัว เยี่ยมชมโรงเรียน พร้อมร่วมปลูกต้นไม้ยางนา ลิ้นฟ้า (เพกา) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรงเรียนศรีไผทสมันต์ ตามโครงการพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่าศรีไผทสมันต์ รุ่นสาม ซึ่งจัดกันมาเป็นประจำทุกๆปี และร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับท่านผู้อำนวยการ คณะครู
สืบสาน สัมพันธ์ ศิษย์ครู ปลูกต้นกล้าของพ่อ ( เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์ )
โรงเรียนศรีไผทสมันต์จัดกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๕๒ น. ณ บริเวณลานกิจกรรมโรงเรียนศรีไผทสมันต์
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ( เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์ )
นักเรียนโรงเรียนศรีไผทสมันต์ก็ได้รับทุนการศึกษาจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2559 ณ วัดบูรพาราม เนื่องในพิธี
กาชาดสุรินทร์มอบทุนการศึกษา ( เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์ )
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 นางสาวจุไรรัตน์ ไชยหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ เหล่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ วางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้น
พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ ( เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์ )
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา14.00 น. คณะครูโรงเรียนศรีไผทสมันต์ คณะกรรมการสถานศึกษา ได้จัดกิจกรรมต้อนรับนางสาวจุไรรัตน์ ไชยหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจารย์วิทยาคารในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากเกษียณอายุราชการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศรีไผทสมันต์ โดยมีนางปลั่งศรี มูลศาสตร์ อดีตครูใหญ่ท่านแรกโรงเรียนศรีไผทสมันต์ พร้อมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสพม 33 จังหวัดสุรินทร์ คณะอดีตผู้บริหารโรงเรียนศรีไผทสมันต์ คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนจารย์วิทยาคาร เดินทางมาส่ง ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนศรีไผทสมันต์ คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาและแขกผู้มีเกียรติ ให้การต้อนรับบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์คนใหม่ ( เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์ )
กิจกรรมปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนศรีไผทสมันต์ เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89
กิจกรรมปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ( เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์ )
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประกาศความจงรักภักดีและรวมพลังรำลึก ถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89 โดยจัดกิจกรรมใน 3 แบบ คือ การทำดีด้วยกาย ด้วยการจัดกิจกรรมทำความความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อาทิ ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ให้บริการสาธารณะ การปลูกต้นไม้ของพ่อ บำเพ็ญกุศลทางศาสนา การจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่เคยปฏิบัติไปแล้ว ส่วนการทำความดีด้วยวาจา จะมีกิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
กิจกรรมทำดี แสดงความจงรักภักดีและรวมพลังรำลึก ( เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์ )
วันที่ 9-11 กันยายน 2559 นักเรียนโรงเรียนสินรินทร์วิทยาได้เข้าร่วมโครงการสัมพุทธชยันตี เฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 70 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
เข้าค่ายโครงการสัมพุทธยันตี ( เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา )
วันที่ 8 กันยายน 2559 โรงเรียนสินรินทร์วิทยาได้รับการประเมินกำกับติดตามนิเทศโรงเรียนในฝัน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีคณะกรรมการนิเทศจำนวน 4 ท่าน
การนิเทศติดตามความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน ( เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา )
โรงเรียนหนองอียอวิทยาได้จัดกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ซึ่งจะได้รู้ว่านักเรียนมีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรเพื่อนำมาประกอบในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ( เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา )
โรงเรียนหนองอียอวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของแม่ โดยนักเรียนจะพาคุณแม่มาร่วมในงาน ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นของความรักที่นักเรียนแสดงออกกับคุณแม่
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ( เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา )
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ท่านผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมการเดินรณรงค์การไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงประชาติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 โดยขบวนรณรงค์ได้ออกเดินประชาสัมพันธ์ไปตามพื้นที่ชุมชน ตำบลทุ่งมนค่ะ
กิจกรรมการเดินรณรงค์การไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ ( เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร )
( )
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารได้จัดกิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ขึ้นเพื่อให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของบุคคลสำคัญในอดีต ทีมีต่อคนไทย และต่อวิชาภาษาไทย ซึ่งได้มีกิจกรรมต่างๆมากมายที่ให้ความรู้ ความสนุกสนาน นักเรียนให้ความสนใจเต็มที่ค่ะ
กิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปี2559 ( เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร )


จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
.