เข้าสู่ระบบ
User name
Password
 
--เลือกรายการข่าวตามสหวิทยาเขต--

  สหวิทยาเขต1 (สุรวิทยาคาร)
  สหวิทยาเขต2 (สิรินธร)
  สหวิทยาเขต3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์)
  สหวิทยาเขต4 (ศรีสำโรง)
  สหวิทยาเขต5 (ท่าตูม-ชุมพลบุรี)
  สหวิทยาเขต6 (ศรีนครเตา)
  สหวิทยาเขต7 (ปราสาท-เชิงพนม)
  สหวิทยาเขต8 (ศรีนครอัจจะ)

 ลงทะเบียนเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์
 ทำเนียบเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์
โรงเรียนศรีไผทสมันต์ จังหวัดสุรินทร์ รับการนิเทศกำกับติดตาม งานตามนโยบาย, งานประกันคุณภาพการศึกษา, ค่านิยม ๑๒ประการจากคณะนิเทศ เขต สพม.๓๓ นำโดย นางตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ และคณะ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนศรีไผทสมันต์ ขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งในข้อเสนอแนะในการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปครับ
รับการนิเทศติดตาม ฯ จาก สพม.33 ( เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์ )
โรงเรียนศรีไผทสมันต์ จังหวัดสุรินทร์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา โดยคุณแม่เยื้อน ห้องแก้ว มารดาคุณกานดา ห้องแก้ว และครอบครัว     ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนศรีไผทสมันต์
กิจกรรมมอบทุนการการศึกษา ( เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์ )
ศิษย์เก่าศรีไผทสมันต์รุ่นสามมอหกทับสาม ปีการศึกษา ๒๕๓๒ พร้อมครอบครัว เยี่ยมชมโรงเรียน พร้อมร่วมปลูกต้นไม้ยางนา ลิ้นฟ้า (เพกา) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรงเรียนศรีไผทสมันต์ ตามโครงการพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่าศรีไผทสมันต์ รุ่นสาม ซึ่งจัดกันมาเป็นประจำทุกๆปี และร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับท่านผู้อำนวยการ คณะครู
สืบสาน สัมพันธ์ ศิษย์ครู ปลูกต้นกล้าของพ่อ ( เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์ )
โรงเรียนศรีไผทสมันต์จัดกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๕๒ น. ณ บริเวณลานกิจกรรมโรงเรียนศรีไผทสมันต์
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ( เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์ )
นักเรียนโรงเรียนศรีไผทสมันต์ก็ได้รับทุนการศึกษาจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2559 ณ วัดบูรพาราม เนื่องในพิธี
กาชาดสุรินทร์มอบทุนการศึกษา ( เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์ )
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 นางสาวจุไรรัตน์ ไชยหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ เหล่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ วางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้น
พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ ( เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์ )
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา14.00 น. คณะครูโรงเรียนศรีไผทสมันต์ คณะกรรมการสถานศึกษา ได้จัดกิจกรรมต้อนรับนางสาวจุไรรัตน์ ไชยหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจารย์วิทยาคารในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากเกษียณอายุราชการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศรีไผทสมันต์ โดยมีนางปลั่งศรี มูลศาสตร์ อดีตครูใหญ่ท่านแรกโรงเรียนศรีไผทสมันต์ พร้อมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสพม 33 จังหวัดสุรินทร์ คณะอดีตผู้บริหารโรงเรียนศรีไผทสมันต์ คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนจารย์วิทยาคาร เดินทางมาส่ง ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนศรีไผทสมันต์ คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาและแขกผู้มีเกียรติ ให้การต้อนรับบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์คนใหม่ ( เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์ )
กิจกรรมปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนศรีไผทสมันต์ เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89
กิจกรรมปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ( เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์ )
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประกาศความจงรักภักดีและรวมพลังรำลึก ถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89 โดยจัดกิจกรรมใน 3 แบบ คือ การทำดีด้วยกาย ด้วยการจัดกิจกรรมทำความความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อาทิ ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ให้บริการสาธารณะ การปลูกต้นไม้ของพ่อ บำเพ็ญกุศลทางศาสนา การจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่เคยปฏิบัติไปแล้ว ส่วนการทำความดีด้วยวาจา จะมีกิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
กิจกรรมทำดี แสดงความจงรักภักดีและรวมพลังรำลึก ( เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์ )
วันที่ 9-11 กันยายน 2559 นักเรียนโรงเรียนสินรินทร์วิทยาได้เข้าร่วมโครงการสัมพุทธชยันตี เฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 70 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
เข้าค่ายโครงการสัมพุทธยันตี ( เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา )
วันที่  8  กันยายน  2559  โรงเรียนสินรินทร์วิทยาได้รับการประเมินกำกับติดตามนิเทศโรงเรียนในฝัน  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมีคณะกรรมการนิเทศจำนวน  4  ท่าน
การนิเทศติดตามความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน ( เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา )
โรงเรียนหนองอียอวิทยาได้จัดกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ซึ่งจะได้รู้ว่านักเรียนมีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรเพื่อนำมาประกอบในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ( เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา )
โรงเรียนหนองอียอวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของแม่ โดยนักเรียนจะพาคุณแม่มาร่วมในงาน ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นของความรักที่นักเรียนแสดงออกกับคุณแม่
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ( เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา )
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ท่านผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมการเดินรณรงค์การไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงประชาติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 โดยขบวนรณรงค์ได้ออกเดินประชาสัมพันธ์ไปตามพื้นที่ชุมชน ตำบลทุ่งมนค่ะ
กิจกรรมการเดินรณรงค์การไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ ( เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร )
( )
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารได้จัดกิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ขึ้นเพื่อให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของบุคคลสำคัญในอดีต ทีมีต่อคนไทย และต่อวิชาภาษาไทย ซึ่งได้มีกิจกรรมต่างๆมากมายที่ให้ความรู้ ความสนุกสนาน นักเรียนให้ความสนใจเต็มที่ค่ะ
กิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปี2559 ( เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร )
บ่ายของวันที่ 16 มิถุนายน 2559 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารได้จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ของนักรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้อง ให้รักใคร่กลมเกลียว สามัคคีกัน สนิทสนมกันมากขึ้นค่ะ
กิจกรรมรับน้องใหม่ปีการศึกษา2559 ( เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร )
เช้าวันที่ 16 มิถุนายน 2559 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้บูชาคุณครู บรรยากาศอบอวลไปด้วยความรักความเคารพที่ลูกศิษย์มีต่อคุณครูค่ะ
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา2559 ( เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร )
วันที่ 28-29พฤษภาคม2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากสถานศึกษาพอเพียงเเกนนำ 16 โรงเรียน ณ ห้องประชุมชัยมงคล โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย โดยมีประธานในพิธี นายสำเริง บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 กล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ
28-29พฤษภาคม2559 อบรมถอดบทเรียนตามหลัก ปศพพ ( เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย )
วันออกกำลังกายโลก หรือ Challenge Day (แชลเลนจ์ เดย์)
วันออกกำลังกายโลก หรือ Challenge Day (แชลเลนจ์ เดย์) ( เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร )


จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
.