ชื่อ - นามสกุล : นายจตุพร พรอัจฉริยกุล
ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
หน้าที่ : ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ที่อยู่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
Telephone : 089 845712
Email : audit@secondary33.go.th
กลุ่ม / แผนก : หน่วยตรวจสอบภายใน