[x] ปิดหน้าต่างนี้


tag : ประชาสัมพันธ์

คลิกเลือก tag ที่ท่านสนใจเพื่อดูรายการบทความที่เกี่ยวข้องครับ

ตำราเรียน นำเสนอ บทความ/วารสาร ประชาสัมพันธ์ วิชาการ โปรแกรม


แผนผังการบริหารงบประมาณแบบPBB ตัวอย่างการเขียนโครงการและรายการเอกสารการจ่ายเงินสถานศึกษา
แผนผังการบริหารPBB ตัวอย่างการเขียนโครงการและรายการหลักฐานการจ่ายเงินสถานศึกษา

การจัดทำบัญชีและการจัดส่งรายงานทางการเงิน
การจัดทำบัญชีและการจัดส่งรายงานทางการเงิน

แนวทางการบริหารจัดการการใช้อาคาร สถานที่ของสถานศึกษา
แนวทางการบริหารจัดการการใช้อาคารและสถานที่ของสถานศึกษา

แบบประเมินในการตรวจสอบด้านงบประมาณของสถานศึกษาปีงบประมาณ 2559
แบบประเมินและตรวจสอบด้านงบประมาณสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559

เรื่อง ประเด็นการตรวจสอบด้านงบประมาณสถานศึกษา
เรื่อง ประเด็นการตรวจสอบสถานศึกษาปีงบประมาณ 2559

ตัวอย่างการเขียนรายงานการเดินทาง
ตัวอย่างการเขียนรายงานการเดินทาง

ตัวอย่างการจัดทำเอกสารการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมและการจัดซื้อครุภัณฑ์
ตัวอย่างการจัดทำเอกสารการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและจัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียน

แนวทางการดำเนินงานค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนปีงบประมาณฯ 2558
แนวทางการดำเนินงานค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนปีงบประมาณ 2558

ขั้นตอนการจัดซื้อหนังสือเรียน/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและแนวทาง/ประเด็นการตรวจสอบ
ขั้นตอนการจัดซื้อหนังสือเรียน/การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและแนวทาง ประเด็นการตรวจสอบ

แนวทางตัวอย่างการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมวิธีสอบราคา
แนวทางตัวอย่างการจ้างวิธีสอบราคาและการกำหนดราคากลาง

แบบฟอร์มปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุ
แบบฟอร์มปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุ

หน่วยตรวจสอบภายใน
Copyright© 2011 All rights reserved. Powered by : maxsite 1.10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33