[x] ปิดหน้าต่างนี้


tag : บทความ/วารสาร

คลิกเลือก tag ที่ท่านสนใจเพื่อดูรายการบทความที่เกี่ยวข้องครับ

ตำราเรียน นำเสนอ บทความ/วารสาร ประชาสัมพันธ์ วิชาการ โปรแกรม


ผลการตรวจเอกสารการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2554 ของสถานศึกษา
ผลการตรวจเอกสารการตรวจสอบพัสดุประจำปีของสถานศึกษาปี 2554

การตรวจสอบพัสดุประจำปี
ขั้นตอนตรวจสอบพัสดุประจำปี

แบบฟอร์มตัวอย่างการจัดทำเอกสารการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
แบบฟอร์มเอกสารการใช้จ่ายเงินอุดหนุน

คู่มือไปราชการของบุคลากรทางการศึกษา
คู่มือไปราชการของบุคลากรทางการศึกษา

หน่วยตรวจสอบภายใน
Copyright© 2011 All rights reserved. Powered by : maxsite 1.10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33