[x] ปิดหน้าต่างนี้


  
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น ข่าวด่วน ขาวภายใน
  

แผนผังการบริหารงบประมาณแบบPBB ตัวอย่างการเขียนโครงการและรายการเอกสารการจ่ายเงินสถานศึกษา
แผนผังการบริหารPBB ตัวอย่างการเขียนโครงการและรายการหลักฐานการจ่ายเงินสถานศึกษา 
การจัดทำบัญชีและการจัดส่งรายงานทางการเงิน
การจัดทำบัญชีและการจัดส่งรายงานทางการเงิน 
แนวทางการบริหารจัดการการใช้อาคาร สถานที่ของสถานศึกษา
แนวทางการบริหารจัดการการใช้อาคารและสถานที่ของสถานศึกษา 
แบบประเมินในการตรวจสอบด้านงบประมาณของสถานศึกษาปีงบประมาณ 2559
แบบประเมินและตรวจสอบด้านงบประมาณสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 
เรื่อง ประเด็นการตรวจสอบด้านงบประมาณสถานศึกษา
เรื่อง ประเด็นการตรวจสอบสถานศึกษาปีงบประมาณ 2559 
ตัวอย่างการเขียนรายงานการเดินทาง
ตัวอย่างการเขียนรายงานการเดินทาง 
ตัวอย่างการจัดทำเอกสารการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมและการจัดซื้อครุภัณฑ์
ตัวอย่างการจัดทำเอกสารการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและจัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียน 
แนวทางการดำเนินงานค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนปีงบประมาณฯ 2558
แนวทางการดำเนินงานค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนปีงบประมาณ 2558 
ขั้นตอนการจัดซื้อหนังสือเรียน/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและแนวทาง/ประเด็นการตรวจสอบ
ขั้นตอนการจัดซื้อหนังสือเรียน/การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและแนวทาง ประเด็นการตรวจสอบ 
แนวทางตัวอย่างการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมวิธีสอบราคา
แนวทางตัวอย่างการจ้างวิธีสอบราคาและการกำหนดราคากลาง 
แนวทางตัวอย่างการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมวิธีตกลงราคา
แนวทางตัวอย่างการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมวิธีตกลงราคา 
แนวทางการจัดซื้อ จัดจ้างและเรื่องประเด็นการตรวจสอบด้านงบประมาณ
แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและเรื่องประเด็นการตรวจสอบด้านงบประมาณ 
การจัดวางระบบควบคุมภายในและการจัดส่งแบบปอ.1
การจัดวางระบบควบคุมภายในและการจัดส่งแบบปอ.1 
กฎบัตร
กฎบัตร หน่วยตรวจสอบภายในสพม.เขต 33 
ตัวอย่างการจัดทำบัญชีตามระบบหน่วยงานย่อยพ.ศ.2515
ตัวอย่างการจัดทำบัญชีตามระบบหน่วยงานย่อยพ.ศ.2515 
ข้อสังเกตจากการตรวจสอบการจัดจ้างของสตง.
ข้อสังเกตจากการตรวจสอบการจัดจ้างของสตง. 
ตัวอย่างการควบคุมและตรวจสอบพัสดุประจำปี
ตัวอย่างการควบคุมและตรวจสอบพัสดุประจำปี 
ความร้ในการปฏิบัติงานการเงิน พัสดุ
ความร้ในการปฏิบัติงานการเงิน พีสดุ 
ตัวอย่างการจัดทำหลักฐานการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ตัวอย่างการจัดทำเอกสารหลักฐานการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินและตีราคาทรัพย์สิน
แนวปฏิบัติการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินและการตีราคาทรัพย์สิน 

กำลังแสดงหน้าที่ 1
1 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวด่วน ข่าวเด่น
Copyright© 2011 All rights reserved. Powered by : maxsite 1.10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33