ชื่อ - นามสกุล : นายสุชาติ คำบุญฐิติสกุล
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
หน้าที่ : งานพัสดุ
ที่อยู่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต33
Telephone : 0896287157
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานบริหารการเงินและสินทรัพย์