ชื่อ - นามสกุล : นางสาวอนงค์นาฎ สร้อยจิตร
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (ช่วยราชการ)
หน้าที่ : งานบัญชี
ที่อยู่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต33
Telephone : 0885861805
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานบริหารการเงินและสินทรัพย์