ชื่อ - นามสกุล : นางสาวนันท์นภัส สุขเต็ม
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (ช่วยราชการ)
หน้าที่ : งานการเงิน
ที่อยู่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต33
Telephone : 0885861805
Email : ni12_@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : งานบริหารการเงินและสินทรัพย์