[x] ปิดหน้าต่างนี้


tag : ประชาสัมพันธ์

คลิกเลือก tag ที่ท่านสนใจเพื่อดูรายการบทความที่เกี่ยวข้องครับ

บทความ ประชาสัมพันธ์ วิชาการ สาระน่ารู้ โปรแกรม


งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

เงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนกรฎาคม2560
เงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนกรฎาคม2560

เงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนมิถุนายน2560
เงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนมิถุนายน2560

งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2560
งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2560

โอนเงินค่าการศึกษาบุตร 23 มิ.ย.60
โอนเงินค่าการศึกษาบุตร 23 มิ.ย.60

สลิปเงินเดือนครูธุรการ ประจำเดือน เม.ย.-พ.ค.60
สลิปเงินเดือนครูธุรการ ประจำเดือน เม.ย.-พ.ค.60

งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

สลิปเงินเดือนข้าราชการบำนาญ เม.ย. 60
สลิปเงินเดือนข้าราชการบำนาญ เม.ย. 60

งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560

เงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนเมษายน2560
เงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนเมษายน2560

เงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนพฤษภาคม2560
เงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนพฤษภาคม2560

แบบจัดซื้อจัดจ้าง 2560
แบบจัดซื้อจัดจ้างปี60

ประเภทเงินบำรุงการศึกษา
ประเภทเงินบำรุงการศึกษา

แจ้งซ้อมความเข้าใจการเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร
แจ้งซ้อมความเข้าใจการเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร

กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์
Copyright© 2011 All rights reserved. Powered by : maxsite 1.10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33