[x] ปิดหน้าต่างนี้  
ดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร
  

รายงานกาวิคระห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560  รายงานกาวิคระห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
เข้าชม : 36 ดาวน์โหลด : 1
Not Rated stars
สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2561 เดือนพฤษภาคม2561  สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2561
เข้าชม : 26 ดาวน์โหลด : 3
Not Rated stars
สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2561 เดือนเมษายน 2561  สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือนเมษายน 2561
เข้าชม : 25 ดาวน์โหลด : 11
Not Rated stars
รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เข้าชม : 170 ดาวน์โหลด : 37
Not Rated stars
รายงานการการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2559  รายงานการการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2559
เข้าชม : 134 ดาวน์โหลด : 39
Not Rated stars
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
เข้าชม : 232 ดาวน์โหลด : 46
Not Rated stars
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
เข้าชม : 238 ดาวน์โหลด : 25
Not Rated stars
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
เข้าชม : 223 ดาวน์โหลด : 37
Not Rated stars
เงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนพฤษภาคม2560  เงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนพฤษภาคม2560
เข้าชม : 416 ดาวน์โหลด : 145
Not Rated stars
แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
เข้าชม : 392 ดาวน์โหลด : 155
Not Rated stars
แบบฟอร์มยืมเงินไปราชการ  แบบฟอร์มยืมเงินไปราชการ
เข้าชม : 462 ดาวน์โหลด : 146
Not Rated stars
แบบฟอร์มการของดตอกเสาเข็มงานก่อสร้าง  แบบฟอร์มการของดตอกเสาเข็มงานก่อสร้าง
เข้าชม : 2227 ดาวน์โหลด : 996
Not Rated stars
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตไม้และของป่า  คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตไม้และของป่า
เข้าชม : 454 ดาวน์โหลด : 77
Not Rated stars
แบบฟอร์มการตรวจสอบจำหน่ายพัสดุ  แบบฟอร์มการตรวจสอบจำหน่ายพัสดุ
เข้าชม : 479 ดาวน์โหลด : 146
4.5 stars
แนวปฏิบัติการรื้อถอนอาคารเรียน  แนวปฏิบัติการรื้อถอนอาคารเรียน
เข้าชม : 329 ดาวน์โหลด : 92
Not Rated stars
แบบจัดซื้อจัดจ้าง 2560  แบบจัดซื้อจัดจ้างปี60
เข้าชม : 743 ดาวน์โหลด : 291
5 stars
แบบฟร์อมใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  แบบฟร์อมใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
เข้าชม : 2490 ดาวน์โหลด : 645
Not Rated stars
ประเภทเงินบำรุงการศึกษา  ประเภทเงินบำรุงการศึกษา
เข้าชม : 1630 ดาวน์โหลด : 622
1.5 stars
แจ้งซ้อมความเข้าใจการเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร  แจ้งซ้อมความเข้าใจการเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร
เข้าชม : 2399 ดาวน์โหลด : 798
1.5 stars
ถามตอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ถามตอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ /
เข้าชม : 2854 ดาวน์โหลด : 817
4.5 stars
กำลังแสดงหน้าที่ 1
1 2
ดาวโหลด
Copyright© 2011 All rights reserved. Powered by : maxsite 1.10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33