[x] ปิดหน้าต่างนี้


เจ้าหน้าที่ บุคลลากร
ชื่อ : นายสนอง สินโพธิ์
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0898456234
ชื่อ : นางวรัญญา หายทุกข์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ ช่วยราชการฯ
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0885861801
ชื่อ : นายเชาวลิต รัมพณีนิล
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0875616200
ชื่อ : นางปฤษณา อรรถเวทิน
ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0885861801
ชื่อ : นางวันเพ็ญ โสกรรณิตย์
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล
อีเมลล์ : Wanphen_2516@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0885861801
ชื่อ : นายเสนอ ประพันธ์
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล
อีเมลล์ : prapan-saner@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0885861801
ชื่อ : นางสาวสรวีย์ มีพร้อมพล
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0885861801
ชื่อ : นางสาวณัฏฐิกา บุตรจันทร์
ตำแหน่ง : ธุรการ
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0885861801
ชื่อ : นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0885861801
ชื่อ : นายนครินทร์ กือสันเทียะ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0837345618
กำลังแสดงหน้าที่ 1
1 2เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
 
1 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
5 : กลุ่มงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
Tag Cloud
 


กลุุ่มบริหารงานบุคคล
Copyright© 2011 All rights reserved. Powered by : maxsite 1.10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33